در موارد سوختگی باید چه کار کرد؟

در موارد سوختگی باید چه کار کرد؟
اطلاعات عمومی | در موارد سوختگی باید چه کار کرد؟ باید مصدوم را در شرایط مناسب قرار داد و نیروهای کمکی را خبر کرد.
 

اقدامات ضروری:
بدون اینکه روی سوختگی فشار بیاورید، فوراً طی 5 دقیقه با ریختن آب سرد، سوختگی را خنک کنید.
طی مدتی که آب روی سوختگی می ریزید، لباس های مصدوم را از تنش دربیاورید، به جز آنهایی که به پوست چسبیده اند.

اگر سوختگی خیلی گسترده است یا تاول ها خیلی بزرگ هستند (بزرگتر از نصف کف دست مصدوم)، نوع سوختگی، شدید ارزیابی می شود.

اگر مشکل تنفسی دارد، او را در شرایط نیمه نشسته قرار دهید. هر چه سریع تر با نیروهای امدادی تماس بگیرید. تا رسیدن آنها مراقب مصدوم باشید.

اگر سوختگی ساده است، برای کم کردن درد، آب ریختن روی آن می تواند پس از 5 دقیقه هم ادامه داشته باشد. سپس مراقب قسمت سوخته شده باشید و بر روی تاول ها فشار نیاورید.

مراقبت از سوختگی:
اگر قسمت سوخته شده گرم شود، متورم می گردد؛ اگر طی 24 ساعته آینده، در آن ناحیه درد احساس شد، سریع به پزشک مراجعه کنید.

چرا باید روی سوختگی آب ریخت؟
با ریختن آب سرد روی سوختگی، باعث می شوید که:

- ناحیه سوختهشده، فوراً خنک شود
- درد فوراً کاهش یابد
- گسترش سطح و عمق سوختگی متوقف می شود، خصوصاً در مواردی که سوختگی توسط مواد شیمایی به وجود آمده باشد.

در موارد سوختگی های شدید، بیش از 5 دقیقه آب ریختن روی سوختگی، خنک شدن مصدوم را با خود به همراه خواهد داشت.

مورد خاص:

مصدوم یک فرآورده شیمیایی خورده است.

باید چه کار کرد؟

مصدوم را بخوابانید و فوراً با نیروهای امدادی تماس بگیرید.

هرگز نباید این کارها را انجام دهید:

-هر چه که دست تان آمد به مصدوم بنوشانید: در واقع با این کار احتمال بالا آوردن فرآوردن شیمیایی را افزایش می دهید.
-کاری کنید که مصدوم استفراغ کند: در واقع، با این عمل، باعث می شوید که آن فرآورده شیمیایی مجدداً از مجاری گوارشی عبور کند و جراحت هایی که بار قبل ایجاد شده بودند، شدیدتر شوند.چشمک

 
/ 0 نظر / 14 بازدید